?ןיסחוי ןליא והמ
.דיתעל "הציפק" ןתינ ואוב
.28 ןב התא ,2015 איה הנשה
.רוכבה ךנב דלונ םיימוי ינפל ,הנש ינפל תנתחתה
.םילוחה תיבב רוקיבל םיאב ךלש םירוהה
.םכתעברא תא תמלצמ תוחאהו ךיתועורזב ךנב תא אשונ התא

.ינשה רודה אוה התא ,תחא החפשמ לש תורוד השולש הנומתב
.ןושארה רודה ינב םה ךירוהו ישילשה רודה ןב אוה ,ךנב ,קוניתה
ךיתותבסו ךיבסו ינשה רודה ינב םה ךירוה ,ישילשה רודה ןב אוה התא ,םויכ
.ןושארה רודה ינב םה
הליחתה אל הירוטסיהה - תורודה תרשרשב הילוח התא ,תורוד דוע םנשיש ןבומכ)
.(!אתבסו אבס םע

תורודה תודלות ,ןיסחוי ןליא תרייצ השעמל ,תורודה לש "הפמ" רייצמ תייה םא
.ךתחפשמ לש


היהי ןתינ התרזעב תמדקתמ הנכות בשחמל דירוהל לכות ,ןליאה לע ץחלת רשאכ
החפשמה ינבמ דחאו דחא לכ לש םהיתומש תא בותכל לכות .ןיסחוי ןליא ןיכהל
.םהילע םיניינעמו םיפסונ םיטרפו
יעטק ,םילילצ ,תולוק ,תונומת רומשל לכות ,םיאתמ דויצל השיג ךל שי םא
.המודכו םיטרס
top