1652 תנשב הנבנ הניארקוא ברעמבש ברעמבש בורדוחב תסנכה תיב
יבורמ הרקתו ריק ירויצב ונייטצהו ץעמ ונבנש תסנכה יתבמ דחא אהו
םיביטוממ ,ידוהיה רבעה ןמ םתארשה תא ובאש םינמואה .םיעבצ
.םייניבה ימי לש םיריואמה דיה יבתכמו דומלתהו ךנתה ןמ ,םיירבע
ןמואה רייצ בורודוחבש ןטקה תסנכה תיבב ץעה תוריקו הרקתה לע
יחהו חמוצה םלועמ םיאשונב רישע יחרזמ חיטש םימח ןמש יעבצב
םינוילדמ ךותב .תורוקמה ןמ םיקוספבו םייפרג םיטנמלאב ןווגמה
,םימאר ,םיאבצ ,םילמג םיליפ ,םירמנ ,תוירא רייא םיינוגסס
תא רייצ תיבה תפיכ לע .דועו םיכות ,ודוה ילוגנרת ,םישחנ
םשגה תליפתמ םיקוספ םשר לזמ לכ ביבסו םילוגיע ךותב תולזמה
קיזחמה ,קנע ישאר-וד רשנ רייא הפיכה זכרמב .ך"נתה ןמ םיקוספו
ףחרי וילזוג לע ריעי רשנכ" קוספה וביבסו ,תובנרא יתש וירפטב
.(א"י ,ב"ל םירבד) "ותרבא לע והאשי והחקי ויפנכ שורפי
םיחסונב הרותב רזוחה תונומתו תוכיסמ םילספ תיישע לע רוסיאה
תולזמה לגלגב רייצ םימואת לזמ םוקמב .ןמאה לע עיפשה ,םינוש
עיפומ הלותב לזמ .םיחרפ הינשהו עיבג תזחוא תחאה - םיידי יתש
.תשקו ץח תאשונה עורז אוה תשק לזמו ,תומקור השיא ידיכ
ןמאה רייצ שדוקה ןורא ביבס ,הלודג תרגסמב יחרזמה ריקה לע
הניגנ ילכ ,םינק העבש תולעב תורונמ ,םיקיתע םיירבע םילמס
.ויתוריפ לע םייח ץע ,םיליהת רפסב םירכזנה
.ל"זח ימגתפו תוליפת יקוספ בליש םיינועבצה םיטושיקה לכ ןיבו
השענ רשא לכ האר" :םשר הרקתה רויצב בלושמה לגעמב עודי לש ומש
בושטרי ק"קמ יקצניסיל יכדרמ ןב לארשי רייצה ,וננוכ ידי
"...(ה)ריבה


top