<!--<img src="../shared_flash/botmenu.jpg" border="0">-->

תיק עזרה ראשונה ששימש את ד"ר רוזנברג"בתקופת שירותו בצבא השחרור העממי.

"אף ארוך" - הוא כינוי מקובל
בסין לזרים. זה גם היה כינויו
של ד"ר יעקב
1903-1952),דלפנזור )רופא
יהודי מוינה -אוסטריה שהגיע
לשנגחאי -סין, לאחר שגורש ע"י
הנאצים ממולדתו.

המשד


top